| Vandaag Besteld Morgen In Huis NL & BE |

Privacy Policy

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite vanBY CARLUCHI.com registreert; Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

1.Toelichting op het Reglement 

BY CARLUCHI.com mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft BY CARLUCHI.com de plicht om haar klanten: 

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens doorBY CARLUCHI.com worden verwerkt; • te melden wie de gegevens kunnen inzien; • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. 

BY CARLUCHI.com vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeftBY CARLUCHI.com in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens BY CARLUCHI.com expliciet om jouw toestemming moet vragen. 

De persoonsgegevens die BY CARLUCHI.com gebruikt en het doel van het gebruik 

BY CARLUCHI.com verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van BY CARLUCHI.com (een aankoop of bestelling doet, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van BY CARLUCHI.com ) of als je via het contactformulier contact met ons opneemt.BY CARLUCHI.com verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om: 

• de overeenkomst die klanten met BY CARLUCHI.com sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; • onze dienstverlening te kunnen leveren; • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren; • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing). 

IP-adressen/cookies 

BY CARLUCHI.com houdt IP-adressen bij van klanten en andere bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om: 

• Om te registreren welke internetsites/internetpagina's die u bezoekt; • Verbetering van de functionaliteit en inhoud van de website; • Bijhouden welke onderwerpen of toepassingen geïnteresseerd zijn in Websitebezoekers; • Zorg ervoor dat u niet altijd dezelfde informatie ontvangt; • Verbeter het assortiment. 

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies 

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website. 

Er zijn verschillende soorten cookies.BY CARLUCHI.com heeft voor het plaatsen van sommige cookies toestemming nodig. Deze toestemming verkrijgt BYCARLUCHI.com door (bij jouw eerste bezoek aan onze website) eenmalig om toestemming te vragen. Toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies kun je intrekken door de instellingen te wijzigen in de door jou gebruikte browser. 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

BY CARLUCHI.com verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten deBY CARLUCHI.com -organisatie, tenzij: 

• een wettelijk voorschrift dat verplicht; • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die BY CARLUCHI.com met jou heeft gesloten; • je daarvoor toestemming hebt gegeven, zoals toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid). 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn 

BY CARLUCHI.com verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. 

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor BY CARLUCHI.com worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door BYCARLUCHI.com beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit: 

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor BY CARLUCHI.com om in te loggen in het digitale systeem; • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor BY CARLUCHI.com ten aanzien van alle aan BY CARLUCHI.comverstrekte persoonsgegevens; • technische maatregelen door BY CARLUCHI.comovereenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf. 

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen.BY CARLUCHI.com hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal BY CARLUCHI.com zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 

5. uw rechten als persoon 

• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel. • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten. • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie. • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst. 

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar INFO@BY CARLUCHI.com Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht vanBY CARLUCHI.com

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen metBY CARLUCHI.com en probeert BY CARLUCHI.com er samen met jou uit te komen 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van BY CARLUCHI. Com

BY CARLUCHI

GEMAKKELIJK RETOURNEREN
Vandaag Besteld Morgen In Huis
NIET GOED GELD TERUG GARANTIE
VEILIG BETALEN