| Vandaag Besteld Morgen In Huis NL & BE |

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – definities

In deze voorwaarden:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de handelaar;

Dag: kalender;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, de leverings-en/of aankoopverplichting die in de loop der tijd wordt verspreid;

Duurzame data medium: alle middelen die de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht op te slaan op een manier die het mogelijk maakt toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om zich te onthouden van de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomsten op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met de sluiting van de overeenkomst, slechts één of meer technieken voor afstand communicatie

Technologie voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn.

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de handelaar.

 

Artikel 2 – identiteit van de handelaar

 

BYCARLUCHI.com

E-mail adres: info@bycarluchi.com
KvK: 66963044
BTW nummer: NL210441318B02
Kruidenhof 175, 1112PA Diemen

 

 

Artikel 3 – toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de handelaar en op een overeenkomst op afstand en op orders tussen de handelaar en de consument.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden door de handelaar moeten worden gezien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, niettegenstaande het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze ter beschikking van de consument worden gesteld, zodat deze kan gemakkelijk door de consument op een duurzaam gegevensmiddel worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven wanneer de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg kunnen worden aangemeld of anderszins kosteloos verzonden.

In het geval dat, naast deze algemene voorwaarden, de specifieke product-of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en de derde alinea van overeenkomstige toepassing en kan de consument, in geval van tegenstrijdige voorwaarden, altijd de toepasselijke voor hem het gunstigst is.

Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd zijn, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden gehandhaafd en wordt de desbetreffende bepaling in onderlinge overeenstemming vervangen onverwijld door een bepaling die de reikwijdte van het origineel zo veel mogelijk benadert.

 

Situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden moeten worden beoordeeld ' in de geest ' van deze algemene voorwaarden.

Elke ambiguïteit over de interpretatie of de inhoud van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden moet worden geïnterpreteerd in de geest van deze voorwaarden.

 

Artikel 4 – het aanbod

 

Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden valt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De handelaar heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en accurate beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van beelden, deze zijn een echte representatie van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen reden zijn voor schade of ontbinding van de overeenkomst.

Product afbeeldingen zijn een echte representatie van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elke aanbieding bevat dergelijke informatie, die voor de consument duidelijk is wat de rechten en de verplichtingen zijn, die aan de goedkeuring van de aanbieding worden gehecht. Dit betreft met name:

De prijs is inclusief belastingen;

Eventuele verzendingskosten;

De wijze waarop de overeenkomst zal worden vastgesteld en welke maatregelen daarvoor nodig zijn

Al dan niet het herroepingsrecht van toepassing is;

De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

De termijn voor de aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs

Het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere basis dan het normale basistarief voor de gebruikte communicatiemiddelen;

Of de overeenkomst na de oprichting wordt gearchiveerd en, zo ja, hoe deze voor de consument moet worden geraadpleegd.

De wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en, indien gewenst, het herstel ervan;

Alle andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

De gedragscodes waaraan de handelaar onderworpen is en de wijze waarop de consument deze codes langs elektronische weg kan raadplegen; En

De minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een dure transactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, type materialen.

 

Artikel 5 – de overeenkomst

 

De overeenkomst wordt, behoudens het bepaalde in lid 4, gesloten op het tijdstip van aanvaarding door de consument van het aanbod en de nakoming van de gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door de handelaar, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, neemt de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te verzekeren en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de handelaar daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.

De handelaar kan zich binnen de wettelijke kaders informeren over de vraag of de consument zijn betalingsverplichtingen kan nakomen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoordelijk aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet in te gaan, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering toe te voegen.

De handelaar zal de consument het product of de dienst met de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat het door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken.

A. het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waarop de consument kan klagen;

B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht of een duidelijke kennisgeving van de uitsluiting van het herroepingsrecht;

C. de informatie over garanties en de bestaande dienst na verkoop;

D. de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden vervatte informatie, tenzij de handelaar de consument reeds vóór de uitvoering van de overeenkomst de informatie heeft verstrekt;

E. de vereisten voor de beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

In het geval van een dure transactie is de bepaling in het voorgaande lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 – herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen voor 14 dagen. Deze bedenktijd houdt rekening met de dag na ontvangst van het product door de consument of door de consument aangewezen vertegenwoordiger en aan de handelaar kenbaar gemaakt.

Tijdens de reflectieperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde accessoires en – indien redelijkerwijs mogelijk – in zijn oorspronkelijke staat en verpakking aan de handelaar retourneren, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de handelaar. Om bekend te maken moet de consument dit doen door middel van een schriftelijke boodschap/e-mail. Nadat de consument bekend heeft gemaakt dat hij zijn herroepingsrecht heeft gebruikt, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument moet aantonen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de afnemer aan het einde van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen het gebruik van zijn herroepingsrecht niet heeft bekendgemaakt of het product niet aan de handelaar is teruggekeerd, is de aankoop een feit.

Artikel 7 – kosten in geval van intrekking

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het terugzenden van de producten voor rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na de intrekking, terugbetalen. De voorwaarde is dat het product al terug is ontvangen door de webshop of dat het afdoende bewijs van volledig rendement geraadpleegd kan worden.

Artikel 8 – uitsluiting van het herroepingsrecht

De handelaar kan het herroepingsrecht van de consument voor producten als omschreven in de leden 2 en 3 uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien de handelaar dit duidelijk in het aanbod heeft aangegeven, althans tijdig alvorens de overeenkomst te sluiten.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

A. vastgesteld door de handelaar overeenkomstig de specificaties van de consument;

B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

C. die niet door hun aard kunnen worden teruggegeven;

D. dat kan snel bederven of leeftijd;

E. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

F. voor losse kranten en tijdschriften;

G. voor audio-en video-opnames en computer software, waarvan de consument het zegel heeft verbroken.

H. voor hygiënische producten waarbij de consument het zegel heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten.

A. over accommodatie, vervoer, restaurantzaken of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd;

B. waarvan de levering is begonnen met de uitdrukkelijke instemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken;

C. met betrekking tot weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – de prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.

Niettegenstaande het vorige lid kan de handelaar producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de handelaar geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze binding aan schommelingen en het feit dat alle prijzen zijn indicatieve prijzen zijn aangegeven in het aanbod.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.

Prijsstijgingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de handelaar dit heeft bepaald en:

A. deze zijn het resultaat van wettelijke regelingen of bepalingen; Of

B. de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag waarop de prijsverhoging binnenkomt.

De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onderworpen aan druk-en typografische. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de gevolgen van druk en typografische. In het geval van druk-en typografische, is de handelaar niet verplicht om het product te leveren volgens de foutieve prijs.

 

Artikel 10 – overeenstemming en garantie

 

De handelaar dringt erop aan dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de bestaande op de datum van de sluiting van de overeenkomst wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, zal de handelaar ook ervoor zorgen dat het product geschikt is voor andere dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en beweert dat de consument in het kader van de overeenkomst tegen de handelaar kan gelden.

Eventuele gebreken of producten die ten onrechte worden geleverd moeten worden gemeld aan de handelaar binnen 14 dagen na levering. Retour van de producten moet worden gedaan in de originele verpakking en in nieuwe staat.

De garantieperiode van de handelaar komt overeen met de fabriek garantietermijn. De handelaar is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of is gerepareerd en/of verwerkt door derden;

De geleverde producten worden blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de instructies van de handelaar en/of zijn behandeld op de verpakking.

De ontoereikendheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van regels die de regering heeft vastgesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

Artikel 11 – levering en uitvoering

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid waarnemen bij het ontvangen en uitvoeren van orders voor producten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan de vennootschap kenbaar heeft gemaakt.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal de vennootschap met spoed, doch uiterlijk 30 dagen, aanvaarde orders uitvoeren, tenzij de consument een langere levering heeft afgesproken. Indien de levering vertraagd is, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk voltooid, zal de consument uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling een opzegtermijn ontvangen. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder kosten en het recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na beëindiging, terugbetalen.

Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de handelaar trachten een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Uiterlijk op de levering wordt een duidelijke en begrijpelijke melding gegeven dat een vervangend artikel wordt geleverd. In het geval van vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vertegenwoordiger die aan de handelaar is benoemd en bekendgemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – duur van de transacties: duur, beëindiging en vernieuwing

 

Beëindiging

De consument kan op elk ogenblik een overeenkomst beëindigen die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, met inachtneming van de voor dat doel overeengekomen beëindigings regels. en een opzegtermijn van niet meer dan een maand.

De consument kan een contract beëindigen dat voor een bepaalde tijd is aangegaan en dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, te allen tijde aan het einde van de vastgestelde duur, rekening houdend met de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de voorgaande leden bedoelde overeenkomsten sluiten:

Te allen tijde te beëindigen en niet te worden beperkt tot beëindiging op een bepaalde tijd of periode;

Ten minste de kaak te stellen op dezelfde manier als ze zijn aangegaan;

Altijd annuleren met dezelfde opzegtermijn als de handelaar heeft bepaald voor zichzelf.

Extensie

Een contract dat voor een bepaalde periode is aangegaan en dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden vernieuwd of verlengd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het voorgaande lid kan een contract dat voor een bepaalde periode is aangegaan en dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van dag nieuws en wekelijkse kranten en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximaal drie maanden , indien de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand kan beëindigen.

Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd, indien de consument gerechtigd is om op elk moment met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van niet meer dan drie maanden voor het geval de overeenkomst zich uitstrekt tot regelmatige, maar minder dan een keer per maand, levering van dag, nieuws en wekelijkse tijdschriften en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur om regelmatig te leveren aan de aandacht van dag, nieuws en wekelijkse kranten en tijdschriften (proef of inleidend abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van het proces of de inleidende periode.

Duur

Indien een overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, kan de consument, na een jaar, de overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid tegen beëindiging vóór het einde van de overeengekomen duur zijn.

 

Artikel 13 – betaling

 

Tenzij anders overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd worden betaald. In het geval van een overeenkomst om een dienst te verlenen, begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om de handelaar onverwijld in kennis te stellen van eventuele onnauwkeurigheden in de verstrekte of vermelde betalingsinformatie.

In geval van verzuim van de consument heeft de handelaar, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die vooraf aan de consument zijn gemaakt, in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – klachtenprocedure

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft gevonden, volledig en duidelijk worden overgelegd aan de handelaar.

De bij de handelaar ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vereist, zal de handelaar binnen de periode van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie antwoorden wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderlinge overeenstemming kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de beslechting van geschillen.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer anders schriftelijk aangeeft.

Indien een klacht wordt gesticht door de ondernemer, zal de ondernemer de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – geschillen

 

Overeenkomsten tussen de handelaar en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn uitsluitend Nederlands toepasselijk recht. Zelfs als de consument in het buitenland woont.

GEMAKKELIJK RETOURNEREN
Vandaag Besteld Morgen In Huis
NIET GOED GELD TERUG GARANTIE
VEILIG BETALEN